IDENTIFICACI??

La titularitat de les p??gines web www.fisk.es, asi com tots els subdominis de les p??gines citades (d’ara endavant “la web de FISK”), son propietats de FISK, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Aix?? mateix, le informem que FISK Assessoria Fiscal. Laboral i Comptable es una marca registrada.

DADES D’ACCEPTACI??

El usuari que accedeix, navega i utilitza els serveis oferits en la web de FISK acepta el us correcte de la mateixa i les condicions particulas en ls serveis que s’ofereixen.

PUBLICITAT I ENLLA??OS DE TERCERS

La web de FISK pot contenit publicitat i enlla??os a tercers la responsabilitat del qual es aliena a FISK. FISK no controla el contingut d’aquest enlla??os.

PROPIETAT INTELECTUAL

Els contingus de la web FISK, son titularitat exclusiva de la companyia i no poden ser usats per tercers execpte consentiment directe. Per aix??, la transformaci?? total o parcial del contingut (imatges, textos, ilustracions i codi font) constitueix una infracci?? dels drets de propietat intelectual.

PROTECCI?? DE DADES I SOLICITUD DE SERVEI

Als efectes de lo previst en la Llei Org??nica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci?? de Dades de Car??cter Personal, Fisk informa al usuari de la existencia d’un ficher automatitzat de dades de car??cter personal creat per i para FISK i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gesti?? de la relaci?? amb el usuari, aix?? com les labors d’informaci??, formaci?? i comercialitzaci?? del servei i d’activitats relacionades amb els mateixos. FISK informa al usuario sobre la posibilitat que li assisteix de exercitar els drets d’acc??s, rectificaci??, oposici?? i cancel??laci?? de les dades personals recogits. Els drets d’acc??s, rectificaci??, oposici?? i cancel??laci?? podran ser executats per el usuari, i en el seu cas quin el representi, mitjan??ant sol??licitud escrita i firmada dirigida a la seg??ent direcci??: FISK Assessoria Fiscal. Laboral i Comptable, c/Galileu 170, 08028 Barcelona. De la misma manera, vost?? consent al fet que en un futur, incl??s finalitzat l’enviament de la informaci?? sobre nostres serveis, FISK utilitzi les seves dades personals per informar-li sobre els seus productes i/o serveis. Si no desitja ser informat dels nostres productes o serveis indiqui’ns-ho per escrit en la direcci?? a dalt citada, senyalant clarament el seu nom, cognom i direcci??. Mitjan??ant l’enviament del formulari, ens autoritza a enviar-li informaci?? comercial a trav??s de la seva compte de correu electr??nic aix?? com altres mitjans electr??nics equivalents, amb la fi d’evitar la recepci?? de correspondencia no desitjada tal i com estableix la Llei de Serveis de la Societat de l’Informaci?? i del Comer?? Electr??nic (LSSI). Si no desitja rebre informaci?? comercial a trav??s dels mitjans electr??nics fes-lo constar en la direcci?? a dalt citada o per email a: assessoria@fisk.es